BIHUB PATH

Màster Professional en Futbol

Organitzat per:

L'objectiu d'aquest programa és formar un professional capaç d'interpretar l'entrenament des d'un punt de vista sistèmic, contemplant tots els aspectes que influeixen en l'optimització del rendiment i formació del jugador-equip en el marc d'aquest canvi de paradigma, anant del fonament al joc i de la metodologia a la complexitat, promovent un intercanvi amb el jugador coherent amb els principis de la teoria dels sistemes dinàmics.

Icon 01

DATA D’INICI

18 octubre 2021

Icon 02

DATA DE FINALITZACIÓ

13 juny 2023

Icon 03

DURADA

2 anys

Icon 04

IDIOMA

Castellà

Icon 06

LLOC

Instal·lacions del F.C. Barcelona i a l'INEFC de Barcelona

Icon 07

CRÈDITS

60 ECTS

Icon 08

PREU

€10.470

Icon 05

FORMAT

On campus

DIRIGIT A

El Màster Professional en Futbol va dirigit a entrenadors, preparadors físics, membres d'equips tècnics i professionals del món del futbol, que vulguin formar-se en l'entrenament sistèmic del futbol i en la millora del rendiment des d'aquesta òptica, tenint com a eix central el joc de l'equip i considerant i integrant tots els altres aspectes que influeixen en el rendiment.

PLA D’ESTUDIS

Aquest mòdul té com a objectiu descriure la idea de joc i justificar tots els components que es tenen en compte per portar a terme una metodologia de treball amb tant d’èxit en els últims anys com és la del FC Barcelona. El format del desenvolupament dels continguts permetrà que l’alumne conegui no només els conceptes més rellevants per desenvolupar la idea de joc, sinó també les tasques que en faciliten l’assimilació.

 

COORDINACIÓ: Paco Seirul·lo
PROFESSORAT: Albert Peris, Alberto Encinas, Paco Seirul·lo, Marcel Sans, Sergi Milà, Isaac Guerrero, Ricard Segarra.

 

1. Justificació del “joc” del FC Barcelona
1.1. Què és el “nostre joc”?
– Origen i primeres manifestacions
– Fonaments actuals del joc
– L’aportació de la complexitat en el desenvolupament del joc
– Diferències amb el futbol tradicional
– Descripció i justificació d’una nova terminologia per entendre el joc.

Càrrega lectiva: 4 hores

2. Components estructurals del “nostre joc”
– Descripció i aplicació dels “espais de fase” com a estructures complexes
– Desenvolupament dels components semàntics/espacials
– L’evolució i la integració E-T
– Conceptualització i aplicació de l’organització i l’autoorganització.

3. Mitjans específics per a l’optimització del joc
– La sessió d’entrenament com a mitjà per a l’optimització del joc
– Descripció i justificació dels diferents moments de la sessió
– La importància de la introducció dels valors en la sessió i en els partits.

Càrrega lectiva: 24 hores

4. Avaluació del control i del procés d’entrenament
– Descripció de la “fitxa” del jugador: la validesa que té per a la sessió i el partit
– Criteris d’observació de l’entrenador durant la sessió i el partit.

Càrrega lectiva: 2 hores

En aquest mòdul tractarem el paper de la guia pedagògica en la formació específica dels jugadors en les primeres etapes formatives, diferenciant els models d’ensenyament dels d’aprenentatge. També entrarem en contacte amb la necessitat de tractar aquests models com a guies d’optimització de les competències del jugador, en el marc d’una idea de joc d’ubicació, des d’un punt de vista sistèmic/holístic. Diferenciarem les competències facilitadores/preferencials dels comportaments naturalitzats vehiculant o estimulant l’emergència d’aquests últims, tot des d’un prisma que afavoreixi l’aplicabilitat d’aquesta proposta metodològica i pedagògica a través del joc i la tasca base.

 

1. Model competencial d’ensenyament. Què ensenyem? Què aprenem?
– Diferència entre model d’ensenyament i model d’aprenentatge
– Concepte model / guia d’optimització
– Vertebració de la idea pròpia de joc.

Càrrega lectiva: 8 hores

2. Coherència en la periodització i seqüenciació dels continguts basats en el principi d’individualització. Quan ensenyem? Quan aprenem? Com organitzem?
– Periodització
– Temporització (principis d’individualització)
– Patró de sessió
– Eines per a la preferència en la temporalització
– Objectius integrals d’aprenentatge, indicadors d’optimització i el seguiment que se’n fa
– Estratificació de continguts en funció de la maduració cognitiva del jugador (coneixement de la lògica interna del joc)
– Eines de seguiment de l’aplicació del model competencial.

Càrrega lectiva: 8 hores

3. Intervenció pedagògica del tècnic-formador. Com ensenyem? Com aprenem? Informe de seguiment 360 (avaluació pedagògica inicial/contínua holística dels comportaments)
– Estratègies procedimentals
– Estratègies didàctiques
– Experiències d’aprenentatge cooperatiu i pedagogia activa
– Selecció del perfil del formador
– Anàlisi de la intervenció pedagògica del tècnic (anàlisi qualitativa de les consignes i pautes de reflexió)
– Perfil de potencialitat
– Informe videogràfic de les competències facilitadores i naturalitzades
– Accions d’emergència preferencial i zones d’ocupació preferencial.

Càrrega lectiva: 10 hores

4. Tractament de l’estructura coordinativa. Com contextualitzem l’acció motriu?
– Concepció integral de l’estructura coordinativa
– Accions coordinatives facilitadores
– Cadenes coordinatives
– Aplicació didàctica del contínuum de l’acció motriu.

Càrrega lectiva: 6 hores

5. Tractament de l’estructura cognitiva. Com decidim?
– Afectació cognitiva dels constrenyiments
– Experiències de treball emocional (relació entre SPD i emocions)
– Estratègies d’optimització del comportament autònom del jugador (autogestió)
– Optimització del sistema de presa de decisions a partir del desenvolupament d’eines col·lectives de comunicació i relació. La relació i la comunicació dins l’equip
– Els valors en l’entrenament
– Identificació de comportaments col·lectius segons els estímuls i esdeveniments del joc
– Situacions del joc (relació amb l’estructura coordinativa).

Càrrega lectiva: 12 hores

En aquest mòdul partim del fet que el joc de futbol necessita la construcció d’estructures col·lectives organitzatives (organització col·lectiva) que serveixen com a suport de pretensions, idees o objectius que l’entrenador es planteja com a forma de jugar (model o idea de joc). Aquestes idees que defineixen i donen forma al model reben el nom de conceptes o mitjans grupals de joc i són les unitats que permeten observar superioritats de qualsevol mena. Ateses aquestes consideracions, els objectius d’aquest mòdul són l’estudi i la comprensió del joc per mitjà de l’observació dels patrons col·lectius d’organització. Alhora, proposarem estudiar, observar i analitzar els principals comportaments col·lectius d’equips d’alt rendiment a partir de l’estructura organitzativa, així com de la interacció i interrelació dels jugadors en el sorgiment de diferents patrons.

Els equips se sustenten en tres suports que els permeten tenir una identitat definida. Aquesta identitat l’anomenem estructura i té tres components:
– Organització col·lectiva / posicionament col·lectiu. Com ocupem els espais col·lectivament.
– Interaccions i moviments. Senyals d’identitat expressats per les característiques dels jugadors, que l’entrenador ordena i als quals dona coherència sota una determinada idea futbolística que permet que l’equip sigui recognoscible i tingui una sola idea de joc.
– Conceptes i fonaments bàsics del joc. Entenent que aquests són universals i que permeten crear, identificar i aprofitar les superioritats.

 

1. L’estructura col·lectiva d’organització
1.1. Estructura organitzativa
– Què són les estructures?
– Identitat i joc. El camí de la construcció de models col·lectius per optimitzar el rendiment
– Definició d’estructura i parts vives de les estructures: Què és l’organització? Què és la funcionalitat o el funcionament?
– Diferenciació entre estructures associatives i verticals.

Càrrega lectiva: 4 hores

1.2. Estructures construïdes per al joc de posició
– Què és el joc de posició?
– Descripció i aplicació dels conceptes del joc de posició
– Trets característics de les estructures associatives en els diferents moments del joc
– Propostes de situacions d’entrenament per al desenvolupament d’aquests trets
– Observació dels conceptes del joc de posició en equips d’alt rendiment
– Proposta aplicada de com programar i perioditzar els conceptes del joc descrits.

Càrrega lectiva: 6 hores

1.3. Estructures construïdes davant d’equips que duen a terme pressions intenses
– Descripció i aplicació dels conceptes del joc vertical
– Quins són els trets característics de les estructures verticals en els diferents moments del joc?
– Propostes de situacions d’entrenament per al desenvolupament d’aquests trets
– Observació dels conceptes del joc vertical en equips d’alt rendiment
– Proposta aplicada de com programar i perioditzar els conceptes del joc descrits.

Càrrega lectiva: 4 hores

2. Funcionalitat
2.1. Conceptes i entrenament en el joc de posició
– Les fixacions amb pilota
– Les fixacions sense pilota
– Tercer home
– Detecció, identificació i resolució de superioritats en el joc
– Propostes de situacions d’entrenament per al desenvolupament d’aquests conceptes.

Càrrega lectiva: 3 hores

2.2. La sortida de la pilota
– Característiques del joc en la sortida de la pilota
– Descripció i anàlisi dels diferents tipus de sortida de la pilota
– Propostes de situacions d’entrenament per al desenvolupament de la sortida de la pilota.

Càrrega lectiva: 2 hores

2.3. Organització de la fase de recuperació
– Pressing: principis de comportament tàctic
– Pressing d’atac
– Pressing de mig camp
– Les situacions reduïdes i com aplicar-les en el desenvolupament dels fonaments zonals
– Situacions simuladores preferencials.

Càrrega lectiva: 4 hores

2.4. Els moviments compensatoris
– Donar més atac a l’atac. Compensar com a manera indispensable d’estar equilibrat
– El joc com un tot: estudiar com, en funció del tipus d’atac, quedo disposat davant les eventuals pèrdues de pilota
– Conceptes de joc compensatori
– Situacions simuladores preferencials.

Càrrega lectiva: 3 hores

3. Contextualització de la tàctica grupal: rols funcionals i fonaments de joc
3.1. Rols funcionals i entrenament en fase de possessió
– Primer, segon, tercer atacant
– Proposta metodològica d’aplicació.

Càrrega lectiva: 4 hores

3.2. Rols funcionals i entrenament en fase de recuperació
– Primer, segon, tercer defensor
– Proposta metodològica d’aplicació.

Càrrega lectiva: 4 hores

3.3. Superioritat posicional i adopció de posicions intermèdies
– Descripció i observació dels mitjans grupals sense pilota
– Proposta metodològica d’aplicació.

Càrrega lectiva: 4 hores

4. Exemples de models de rendiment i entrenament en equips professionals
– Aplicació externa del model FCB.

Càrrega lectiva: 6 hores

Aquest mòdul té com a objectiu dotar l’alumne de les competències necessàries per entendre el joc des de la perspectiva de les ciències de la complexitat. S’examinarà la necessitat d’un nou enfocament que els permeti analitzar el joc des de l’escala individual a la col·lectiva, ateses les proves científiques més recents en aquest camp.

 

1. Introducció
1.1. Per què és necessari un enfocament del futbol des de les ciències de la complexitat?
– Pressupòsits de les metodologies existents
– Reptes de les ciències de la complexitat aplicades al futbol.

Càrrega lectiva: 3 hores

1.2. La complexitat
– Què és la complexitat? Què són els sistemes complexos?

Càrrega lectiva: 2 hores

2. Aplicacions al futbol
2.1. La teoria dels sistemes dinàmics. Conceptes bàsics i com aplicar-los al futbol
– Què són les característiques emergents?
– Què són els graus de llibertat d’un sistema?
– Què es denomina sistema dinàmic?
– Què són els paràmetres d’ordre?
– Què és l’espai de fases?
– Què són els atractors d’un sistema?
– Quin tipus de constrenyiments afecten el comportament del sistema?
– A què fa referència el concepte d’autoorganització?
– Què és el comportament crític?
– Com es relacionen variabilitat i estabilitat?
– Què significa el critical slowing down i el temps de relaxació?
– Què significa la histèresi?
– Què són la intermitència i la metaestabilitat?
– Com actua la distribució dels atractors d’un sistema en un procés d’aprenentatge?

Càrrega lectiva: 4 hores

2.2. La interacció del jugador amb el joc
– El cicle de percepció-acció
– Les oportunitats d’acció
– De l’escala individual a l’escala col·lectiva: l’equip com a sistema complex.

Càrrega lectiva: 3 hores

2.3. Aplicacions en la motricitat humana
– Marc teòric general de la coordinació
– La no linealitat i la psicologia ecològica per a l’estudi de la motricitat en el futbol
– La no linealitat en l’aprenentatge motor i l’adquisició d’habilitats en el futbol
– L’adquisició d’habilitats en el futbol mitjançant la modificació dels constrenyiments.

Càrrega lectiva: 2 hores

2.4. Integració psicobiològica dinàmica durant l’esforç
– La fatiga induïda per l’exercici.

Càrrega lectiva: 2 hores

Aquest mòdul té per objectiu dotar l’alumne de les competències necessàries per a la construcció del procés d’entrenament, atenent les necessitats condicionals de l’equip en funció del model de joc i facilitant l’optimització de l’estructura condicional del jugador. Tot plegat ho durem a terme a partir d’una justificació basada en l’aplicació de les propostes i els coneixements científics emergents.

 

1. Model de planificació al futbol: d’on venim i on anem
– Models teòrics organitzatius basats en les necessitats del joc i del jugador.

Càrrega lectiva: 1 hora

2. L’entrenament condicional al FC Barcelona des d’una perspectiva holística
– Bases de la teoria dels sistemes dinàmics complexos orientats a la preparació física
– Què és l’entrenament estructurat?
– L’entrenament optimitzador dins de l’entrenament estructurat
– L’entrenament coadjuvant dins de l’entrenament estructurat
– Necessitats condicionals de l’equip en funció del model de joc.

Càrrega lectiva: 2 hores

3. Disseny del microcicle estructurat
– Què és el microcicle estructurat?
– Fases del microcicle estructurat
– Restauració, implantació, optimització, activació i competició
– Organització setmanal dels continguts de l’entrenament
– Intercomunicació de les sessions sobre la base del dia del partit.

Càrrega lectiva: 3 hores

4. Situacions simuladores preferencials (SSP)
– Què són les SSP i com les entenem des d’un punt de vista condicional?
– Variables que afecten l’exigència de les SSP
– Construcció d’SSP basades en les necessitats proposades per l’entrenador
– Disseny de tasques orientades a la coordinació del jugador, els jugadors o l’equip.

Càrrega lectiva: 4 hores

5. Les SSP dins el microcicle estructurat
– Com s’organitzen les SSP dins d’una sessió?
Distribució de les SSP en les diferents fases del microcicle estructurat.

Càrrega lectiva: 2 hores

6. Valoració i control de la càrrega en l’entrenament optimitzador i la competició
– Propostes que atenen les variables físiques
– Opcions de valoració de la càrrega basades en l’especificitat i la dimensió tàctica

Càrrega lectiva: 2 hores

7. L’entrenament coadjuvant
– Coadjuvant estructural
– D’adaptació anatòmica
– D’adaptació hipertròfica
– Metabòlic
– Coadjuvant de qualitats específiques
– De desplaçament
– De salt
– De lluita
– D’accions amb mòbil
– Coadjuvant de prevenció
– De prevenció primària o grupal
– De prevenció secundària o individual
– Coadjuvant de restauració.

Càrrega lectiva: 2 hores

En aquest últim mòdul, el màster donarà una visió actualitzada de dues temàtiques imprescindibles en el futbol modern. En primer lloc, un dels objectius serà mostrar a l’alumne vivències reals relacionades amb la gestió d’un vestuari i tots els seus integrants. Sense cap mena de dubte, cada cop som més conscients de la influència que tenen tots aquells aspectes que no són pròpiament del joc, però que tenen una gran repercussió per generar una bona dinàmica d’equip. Creiem que la capacitat de transmetre, dir i empatitzar com a responsable d’un grup en les diferents situacions que es poden generar en un equip és un temari imprescindible per als estudiants d’aquest màster.

En segon lloc, i tenint en compte que cada vegada tenen més pes específic els serveis d’scouting i anàlisi dels equips professionals, la direcció del màster considera necessari mostrar, en favor de la formació de l’alumne, els recursos més actualitzats d’optimització del rendiment dels jugadors i, al seu torn, ajudar el cos tècnic a prendre les decisions correctament.

 

1. Optimització de la fase d’atenció
– Optimització postentrenament
– Últimes consideracions
– Optimització prepartit
– Reunions (xerrades) tàctiques (team meetings).

Càrrega lectiva: 2 hores

2. Optimització de la fase de rendiment
– Optimització de la primera part
– Direcció de la mitja part.

Càrrega lectiva: 2 hores

3. Avaluació del partit
– Etapa postpartit
– Etapa preentrenament.

Càrrega lectiva: 2 hores

4. L’entrenament com a model de conducta
– Qualitats i tasques del director d’equips
– L’entrenador, principis i valors
– Estils i models per a la gestió de tots els integrants d’un equip.

Càrrega lectiva: 2 hores

5. Resolució de problemes en els grups humans
– Grups humans esportius
– Grups humans no esportius.

Càrrega lectiva: 2 hores

6. L’entrenador com a comunicador
– Models de comunicació de l’entrenador
– Orientacions en la comunicació.

Càrrega lectiva: 2 hores

7. L’anàlisi tàctica i l’scouting des d’un punt de vista professional
– Característiques de la metodologia observacional
– Les noves tecnologies aplicades al futbol
– Interpretació de dades i anàlisis.

Càrrega lectiva: 3 hores

8. Scouting a la secretaria tècnica
– Aplicació d’anàlisis de joc
– Definició d’estratègia operativa posterior a l’anàlisi pròpia del rival.

Càrrega lectiva: 3 hores

(2 sessions seguides. Final de temporada. Avaluació).

 

Activitat 1 (Avaluació de cada mòdul)

En acabar cada un dels mòduls, a part del bloc d’apunts corresponents a cada una de les assignatures, l’alumne rebrà una bateria d’articles, textos, vídeos explicatius, etcètera que reforçaran els continguts exposats a l’aula i al camp. Una primera activitat d’avaluació consistirà a dissenyar casos pràctics de cada mòdul, plantejats des del coordinador del mòdul, utilitzant la informació lliurada.

 

Activitat 2 (Avaluació final)

L’avaluació final consistirà en tres activitats que es basaran a resoldre situacions reals d’alt rendiment. Aquestes activitats es duran a terme durant dues jornades seguides en el mes de juny del 2019, i seran les següents:

 

1. La primera activitat es durà a terme al matí del primer dia d’avaluació, i consistirà a observar un partit de futbol i posteriorment fer-ne un informe complet, identificant les fortaleses i les debilitats dels dos equips, tenint en compte els coneixements impartits en el màster.

 

2. La segona activitat es durà a terme a la tarda del primer dia d’avaluació, i consistirà a construir un microcicle basat en un dels equips observats, tenint en compte tots els paràmetres observats en el màster. Dins d’aquest microcicle, l’alumne haurà d’aprofundir en la construcció de dues tasques. Una d’elles servirà per millorar el partit observat, i l’altra per preparar el partit del cap de setmana següent, tenint en compte que l’alumne observarà 45 minuts del presumible adversari.

 

3. La tercera activitat es realitzarà durant tot el dia del segon dia d’avaluació. S’agruparan els alumnes en grups de cinc, s’assignarà un rol a cada un d’ells dins d’un staff tècnic, i hauran de preparar conjuntament la xerrada prepartit. L’organització facilitarà un vídeo de 45 minuts de l’equip a dirigir, i un vídeo de 45 minuts del teòric equip rival. Segons els rols assignats, el grup haurà de treballar durant tot el matí per preparar una ponència de 15 minuts que haurà de realitzar a la tarda davant dels avaluadors.

 

Per a totes les activitats de l’avaluació final, els alumnes podran disposar dels apunts i de tot el material previ que considerin oportú, per exemple, portar un model d’informe desenvolupat que els permeti resoldre amb més garanties l’activitat d’avaluació 1.