BIHUB PATH

MÀSTER EN READAPTACIÓ A L’ACTIVITAT FÍSICA I LA COMPETICIÓ ESPORTIVA – Salt, Girona

Organitzat per:
Amb el suport de:

Els factors de risc de lesió i la mateixa incidència lesiva en l’esport són cada vegada més importants. Cal tenir en compte també que en l’àmbit laboral hi ha molta gent que pateix una lesió i no rep l’atenció especialitzada necessària per poder recuperar les capacitats prèvies a aquesta lesió. Amb aquest màster es pretén oferir una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació en lesions específiques, valoració i control del procés. Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden també aplicar a la readaptació laboral.

Icon 01

DATA D’INICI

Octubre 2020

Icon 02

DATA DE FINALITZACIÓ

Novembre 2021

Icon 03

DURADA

1 any

Icon 04

IDIOMA

Castellà

Icon 06

LLOC

Salt, Girona

Icon 07

CRÈDITS

60 ECTS

Icon 08

PREU

€ 5.650

Icon 09

DEGREE

Màster en readaptació a l’activitat física i la competició esportiva

Icon 05

FORMAT

Presencial

DIRIGIT A

- Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport - Fisioterapeutes - Metges

PLA D’ESTUDIS

Aquesta assignatura introdueix l’estudiant en el coneixement de la readaptació tant des d’un punt de vista acadèmic com professional. Al mateix temps que s’explica la realitat i possibilitats d’aquesta opció professional, s’introdueixen també dues àrees que ajuden al desenvolupament de la professió: la comprensió des del punt de vista emocional de l’estat pel que passa un esportista lesionat, i l’adaptació de la metodologia de recerca des del punt de vista de la readaptació a l’esport.

La temàtica sobre patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu es centra en la lesió de l’esportista, tant des d’un punt de vista macroscòpic (el mecanisme de lesió) com microscòpic (estudi de la comprensió de la lesió dels teixits tant per mecanismes aguts com per repetició). L’estudi del mecanisme lesiu és fonamental per poder entendre la forma en que es lesionen els diferents teixits i també per establir el principi a partir del qual dissenyar tasques per a la readaptació de l’esportista. S’agruparà, fonamentalment, les lesions musculars, tendinoses i articulars.

L’estudi de la incidència lesiva i els factors de risc de lesió completen, conjuntament amb l’estudi de la patologia, la comprensió de la lesió de l’esportista. Es tracta d’un contingut centrat en saber quin tipus de lesió es dona en diferents àmbits de població esportiva i dels diferents esports, i analitzar els factors de risc que la literatura explica que estan associats en cada cas. Des del màster s’incideix, especialment, en l’estudi dels factors de risc neuromuscular, doncs són sobre els que el professional podrà incidir més per tal de modificar-los.

Aquest tema, després de la introducció realitzada i estudiades les diferents àrees relacionades directament amb la lesió, es centra en l’estudi de la valoració, especialment de la quantificació dels factors de risc existents en cada cas. Quantificar els factors de risc i les qualitats físiques importants per a cada esportista ens donaran una informació fonamental per saber si el procés de readaptació s’està realitzant de la manera adequada, a més de permetre una valoració inicial. Amb aquesta intenció s’explica la metodologia actual sobre valoració, tant des del punt de vista teòric com pràctic, portant a l’estudiant a poder manipular aquest tipus d’aparatatge.

En aquest contingut de metodologia s’explica el bloc central de la professió, la forma mitjançant la qual el readaptador desenvoluparà el seu dia a dia quan estigui treballant amb l’esportista. S’organitzen blocs de treball sobre coordinació, control neuromuscular, força, velocitat de desplaçament i de reacció, equilibri, resistència d’aquestes manifestacions i qualitats cognitives, tant perceptives com de presa de decisions. Aquest tema, des del punt de vista del coneixement, engloba, doncs, les eines que el professional utilitzarà, i això serà tractat tant des del punt de vista teòric com pràctic.

Aquesta temàtica apropa els coneixements de l’assignatura de teoria i pràctica de l’entrenament esportiu als estudiants de màster perquè puguin aplicar els mateixos en el procés de readaptació d’un esportista. L’assignatura es centra en conèixer com programar els continguts a analitzar i com seqüenciar-los i simultaniejar-los quan interessi, i es fa des del treball de les diferents qualitats físiques amb la intenció de millorar les habilitats pròpies de cada esportista, doncs és el que realment cal readaptar des del punt de vista del moviment.

L’assignatura d’aplicació està centrada en el desenvolupament pràctic de tot el que s’ha anat treballant en les diferents àrees del màster. Es tracten diferents tipus de lesió, cadascuna d’elles representativa d’un esport en concret, i per al seu desenvolupament es té molta cura de les dues següents premisses: aquest contingut està donat per professionals que treballen en el seu dia a dia amb la readaptació de l’esportista, i aquests professionals, seguint la direcció del màster, desenvolupen amb els estudiants una integració de tots els continguts que es van veient durant la formació.

El treball de fi de màster està tutoritzat per professors del màster, i es fa una distribució dels tutors entre els diferents estudiants d’acord a la temàtica triada pels aquests últims i l’especialitat de cadascun dels tutors. Les possibilitats de desenvolupament del treball són les següents: revisió d’un tema relacionat amb la readaptació de l’esportista, desenvolupament d’una situació concreta de readaptació (amb prèvia actualització de la literatura relacionada amb el contingut del treball) i realització d’un treball original amb una intervenció sobre esportistes. El tutor guia la realització del treball durant el curs acadèmic en que es desenvolupa el màster.