11 juliol, 2018

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog
160K

Accelerar és una activitat metabòlicament demandant que augmenta el consum energètic de l’activitat i el cansament muscular respecte a quan es compara amb un desplaçament a velocitat constant (Osgnach et al., 2010). Als esports col·lectius, les acceleracions, desacceleracions i canvis de direcció presenten una alta freqüència. En el cas concret del futbol, més del 85% de les acceleracions màximes no arriben a categories d’alta velocitat de desplaçament (>4.17 m·s-2; Varley & Aughey, 2013). Per tant, aquestes accions no seran considerades com d’alta intensitat a l’anàlisi tradicional i simplista que contempla la velocitat dels desplaçaments dels esportistes i subestima les accions d’alta intensitat realitzades pels esportistes. Les acceleracions màximes (>2.78 m·s-2) tenen lloc amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint (Varley & Aughey, 2013). Per tant, és necessari estudiar amb profunditat aquest tipus d’accions durant els entrenaments i/o partits de futbol (aplicable als esports col·lectius en general). Aquesta nova dimensió adquireix rellevància en la descripció de les demandes dels futbolistes, ja que podrien estar sent subestimades accions realitzades a màxima acceleració però a baixa velocitat, motiu pel qual alguns autors ja han començat a prestar-hi atenció (Castellano et al., 2013).

A l’hora de definir categories d’intensitat a les acceleracions i desacceleracions d’alta intensitat, diferents autors han utilitzat diversos llindars d’intensitat absoluta. De manera més concreta, podem indicar que les acceleracions de màxima intensitat han estat establertes a partir de valors de 2.78 m·s-2 (Varley & Aughey, 2013), 3 m·s-2 (Hodgson et al., 2014) i 4 m·s-2 (Buchheit et al., 2014).

Figura 1. Acceleració en funció del temps durant un partit de futbol on s’estableixen els llindars a partir dels quals es consideren les acceleracions com d’alta intensitat, que, a l’exemple exposat, està marcat a una intensitat de 2.5 m·s-2.

A l’exemple que s’adjunta, s’utilitza el llindar de >2.5 m·s-2 i <-2.5 m·s-2 per categoritzar les acceleracions i desacceleracions com d’alta intensitat. Hem de tenir en compte que una acció d’alta velocitat de desplaçament no sempre va precedida d’una acció d’alt nivell d’acceleració, ja que l’esportista pot accelerar a poc a poc durant més temps.

En aquest sentit, la capacitat màxima d’acceleració d’un esportista està relacionada amb les seves capacitats físiques i, per tant, a mesura que els sistemes de registre millorin la fiabilitat, la validesa i la precisió, aquests llindars d’intensitat hauran d’atendre als perfils individuals del jugador. A més a més, la capacitat d’acceleració màxima de l’esportista depèn de la velocitat inicial de desplaçament, de manera que, si la velocitat inicial de desplaçament és major, la capacitat d’acceleració màxima de l’esportista es redueix. Per tant, l’ús de llindars d’intensitat d’acceleració absoluts (per exemple, si considerem accions d’alta intensitat d’acceleració aquelles que superen el valor de 2.5 m·s-2) podria subestimar les accions realitzades per l’esportista amb una velocitat inicial de desplaçament alta, mentre que pogués sobreestimar les accions realitzades des de velocitats de desplaçament baixes (Sonderegger et al., 2016). De manera més concreta, si considerem com a llindar per categoritzar les accions com d’alta intensitat el valor de >2.5 m·s-2, aquest llindar representa un esforç màxim si la velocitat inicial és propera a 5 m·s-1, però, tanmateix, representa un llindar per sota del 50% de les possibilitats màximes de l’esportista davant d’un esforç d’acceleració estant aturat.

 

Apunta’t al Certificat en Gestió de la Càrrega del Treball en Futbol, dissenyat per David Casamichana

 

A continuació, es detallen les acceleracions dels 10 jugadors de camp que participen durant un partit de futbol i es relaciona la velocitat inicial del desplaçament i la magnitud de l’acceleració. Tal com es pot observar, a mesura que augmenten les velocitats inicials de desplaçament, disminueixen les magnituds de les acceleracions realitzades pels esportistes. Per exemple, no s’enregistren acceleracions per sobre de 3.5 m·s-2 amb velocitats inicials de desplaçament superiors a 15 km·h-1. Hem de tenir present que en aquesta figura s’hi representa la velocitat inicial de les acceleracions que realitzen els jugadors durant la competició, mentre que en estudis previs com el de Sonderegger et al. (2016) hi apareixen valors màxims obtinguts pels esportistes en carreres amb diferents velocitats inicials de desplaçament.

Figura 2. Relació entre la velocitat inicial de desplaçament i la magnitud de l’acceleració durant un partit de categoria juvenil.

Per últim, també és rellevant remarcar que els valors d’acceleració (nombre d’accions, distància recorreguda en metres o en % del total, temps en segons o en % del total) s’obté a partir dels valors de posicionament i no a partir dels acceleròmetres que contenen alguns dels dispositius comercialitzats avui en dia. En part, això explica que la fiabilitat i la validesa de les mesures d’acceleració és acceleració i velocitat depenent, amb pitjors resultats quan la velocitat de desplaçament i/o la magnitud de l’acceleració s’incrementa.

 

David Casamichana Gómez, Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Preparador físic en futbol. Professor universitari i investigador. Expert del programa Certificat en Gestió de la Càrrega del Treball en Futbol de Barça Innovation Hub – Universitas.

 

 

Referències

Buchheit M, Al Haddad H, Simpson BM, Palazzi D, Bourdon PC, Di Salvo V, and Mendez-Villaneuva A. Monitoring accelerations with GPS in football: time to slow down? Int J Sports Physiol Perform. 2014;9:442-445

Castellano, J., & Casamichana, D., (2013). Differences in the number of accelerations between small-sided games and friendly matches in soccer. Journal of Sports Science and Medicine, 12(1), 209-210.

Hodgson, C., Akenhead, R., & Thomas, K. (2014). Time-motion analysis of acceleration demands of 4v4 small-sided soccer games played on different pitch sizes. Human Movement Science, 33, 25-32.

Osgnach, C., Poser, S., Bernardini, R., Rinaldo, R., & di Prampero, P. E . (2010). Energy cost and metabolic power in elite soccer: a new match analysis approach. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42, 170 – 178.

Sonderegger K, Tschopp M, TaubeW (2016) The Challenge of Evaluating the Intensity of Short Actions in Soccer: A New Methodological Approach Using Percentage Acceleration. PLoS ONE 11(11): e0166534. doi:10.1371/journal. pone.0166534.

Varley, M.C., & Aughey, R.J. (2013). Acceleration profiles in elite Australian soccer. Int J Sports Med. 34(1):34-9.

NOTES RELACIONADES

UN ESTUDI PIONER SOBRE L’ACTIVACIÓ DELS MÚSCULS DE L’ESPATLLA EN JUGADORS D’HANDBOL

L’handbol és un dels esports que s’engloben dins del terme overhead.Aquest concepte inclou els esports que es basen en moviments que impliquen tenir el braç per sobre del cap.

EL FUTBOL ÉS PER A FUTBOLISTES

El FC Barcelona va realitzar la jornada “Barça: Femení i Plural” coincidint amb el dia de la dona, organitzada a les instal·lacions del Camp Nou.

ESCENARIS DE MÀXIMA EXIGÈNCIA EN JOCS DE POSICIÓ, ES REPLIQUEN DE LA MATEIXA MANERA EN TOTES LES DEMARCACIONS?

Amb l’objectiu de descriure la resposta condicional dels jugadors en competició, p. ex. la distància en cursa, s’ha utilitzat el valor mitjà recorregut durant una part o el partit complet.

LA INFLUÈNCIA DE LA PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L’ESFORÇ SOBRE L’ENTRENAMENT I LA COMPETICIÓ AL FUTBOL

El control de la càrrega d’entrenament és una de les eines fonamentals per optimitzar el rendiment, tant dels esportistes d’alt nivell en general com el dels futbolistes en particular.

ELS JOCS REDUÏTS SÓN LA SOLUCIÓ DELS NOSTRES PROBLEMES?

Un tema que suscita molt d’interès entre els investigadors i tècnics esportius és l’estudi dels escenaris de màxima exigència o “worst case scenarios”.

ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE POSICIÓ I JOC POSICIONAL AL FUTBOL D’ELIT: LA IMPORTÀNCIA DEL CONTEXT

Els que han vist futbol d’elit durant l’última dècada segur que s’han adonat que el joc és més exigent que mai. Aquest fet destaca la importància dels mètodes d’entrenament amb l’objectiu de preparar els jugadors pels rigors del joc.

EN QUINES VARIABLES ENS FIXEM ELS PREPARADORS PER PRENDRE DECISIONS?

De totes les variables que ens ofereixen avui en dia els sistemes de monitoratge i registre de l’activitat dels nostres jugadors, quina és la informació més rellevant? És una pregunta a la qual probablement s’enfrontaran tots els tècnics quan comencin a gestionar el gran volum d’informació que es genera a cada sessió d’entrenament.

L’ORIENTACIÓ D’UN JUGADOR, CLAU PER ALS MODELS PREDICTIUS AL FUTBOL

Aquesta setmana, Carlos Rodríguez presentarà a l’OptaPro Forum l’estudi que s’està duent a terme al club sobre l’orientació corporal dels jugadors en diferents situacions del joc. Hem parlat amb ell perquè ens doni una breu explicació del projecte.

INFLUEIXEN LES HABILITATS MENTALS DEL FUTBOLISTA EN EL RISC DE LESIÓ?

Les habilitats mentals, tot i que encara que no es valoren del tot, es consideren ja una part rellevant del rendiment. Però la seva importància podria anar més enllà: influeixen també en el risc de lesió, fins i tot de recurrència, una vegada que el jugador torna a la competició?

DESXIFRANT EL “MODEL BARÇA”

Per primera vegada, la nostra nova investigació ens aporta alguna informació sobre la metodologia dels entrenaments i, possiblement, els secrets de l’èxit del club.

NOVES DADES SOBRE LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES EN ELS JUGADORS DE BÀSQUET

Un jugador de bàsquet duu a terme aproximadament mil accions de mitjana en un partit i, com a mínim, una de cada deu requereix una alta intensitat. L’anàlisi detallada d’aquestes demandes físiques permet optimitzar els entrenaments, millorar el rendiment i disminuir el risc de lesions.

EL TIPUS DE LESIÓ A L’HANDBOL POT VARIAR SEGONS LA POSICIÓ, LA CATEGORIA I L’ESTAT MADURATIU DELS JUGADORS

ÉS POSSIBLE FORMAR UN ESPORTISTA “IRROMPIBLE”?

Si es coneixen cada vegada millor els beneficis de la càrrega d’entrenament, es podria formar algun dia un esportista “irrompible”? Un article recentment publicat al British Journal of Sports Medicine va unir els esforços d’investigadors i professionals per abordar aquesta qüestió.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

Salut i Benestar
Rendiment Esportiu
Blog

EL GRAN DESCONEGUT EN LES LESIONS MUSCULARS: EL TEIXIT CONNECTIU DE LA MATRIU EXTRACEL·LULAR

Un editorial publicat a la revista The Orthopaedic Journal of Sports Medicine —en el qual han participat membres dels serveis mèdics del club— proposa considerar l’arquitectura íntima de la zona afectada, valorar la matriu extracel·lular com un element fonamental en el pronòstic de la lesió.

LESIONS D’ISQUIOTIBIALS I ALTRES LESIONS MUSCULARS EN NENS I JOVES ATLETES

Aquest és un dels escassos estudis dirigits a estudiar les lesions d’isquiotibials en nens i joves. Els resultats n’indiquen que el risc és inferior al dels adults però ni molt menys menyspreable, i que va en augment progressiu amb l’edat.

Rendiment Esportiu
Blog

DE QUÈ TRACTA REALMENT LA GESTIÓ DE LA CÀRREGA?

En aquest article, Tim Gabbett i el seu equip proporciona una guia fàcil d’usar per als professionals quan descriuen als entrenadors la finalitat general de la gestió de la càrrega.

Rendiment Esportiu
Blog

N’HI HA PROU AMB DUES SETMANES PER AUGMENTAR EL VOLUM I LA FORÇA MUSCULAR

Per primer cop s’ha demostrat que no calen mesos d’entrenament, sinó que dues setmanes d’un exercici adequat són suficients per millorar significativament tant el volum com la força muscular.

NUTRICIÓ DE RECUPERACIÓ PER AL FUTBOL: CONSTRUIR UN EQUIP

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Esports Col·lectius
Blog

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

El futbol des dels primers principis

L’objectiu d’aquesta publicació és detallar una sèrie de principis que es consideren crucials per comprendre el desenvolupament del tipus de joc del FC Barcelona. 

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

CÀRREGA D’ENTRENAMENT EN PRETEMPORADA I RISC LESIONAL

La pretemporada o la fase preparatòria de la temporada és un dels moments de la temporada en què se solen cometre els “errors” de gestió de càrrega d’entrenament més importants.

Rendiment Esportiu
Blog

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

Els espais en el futbol des d’una perspectiva quantitativa

En paraules de Johan Cruyff “els jugadors, en realitat, estan en possessió de pilota per 3 minuts, de mitjana. Per tant, el més important és: què es fa durant aquests 87 minuts en els quals no es té la pilota? Això determina la qualitat del jugador”.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.

VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Empresa

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.